ท่องเที่ยวชุมชน ‘แอ่งเล็ก’ Check-in ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อน “ไทยนิยมยั่งยืน” พลิกโฉมนวัตกรรมโอทอป ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน OTOP นวัตวิถี

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์การท่องเที่ยวชุมชน และ”สัมมนา Blogger พาทัวร์ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) วางแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบไปด้วย 6 ด้าน

ในส่วนของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รัฐบาลได้มีการสนับสนุนงบจำนวน 9,328,000,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนภารกิจโครงการไทยนิยมยั่งยืนดังกล่าว โดยเป้าหมาย เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ การเชื่อมโยง OTOP กับการท่องเที่ยวชุมชน

นวัตวิถี

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และคนมีความสุข “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเกิดชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

OTOP นวัตวิถี ถือเป็นการพลิกโฉม OTOP หลังจากดำเนินงานมา 16 ปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน มาสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการโดยการสร้างระบบให้เกิดการขายสินค้าอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยแนวคิดนี้ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจะสามารถสร้างรายได้ที่เกิดการกระจายตัว ทั่วถึงทั้งชุมชน มีรายได้ตลอดทั้งปี และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน พร้อมเป้าหมายความสำเร็จ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม D ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 60,000 ผลิตภัณฑ์

2.รายได้เฉพาะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10

3.ชุมชน/หมู่บ้านได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 3,273 ชุมชน/หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด และผ่านการประเมินระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 : มิ.ย.61 จัดสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, ประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรับรู้ใหม่ให้แก่ทุกภาคส่วน และจัดตั้งศูนย์การจัดการและประเมินผล OTOP นวัตวิถี

ช่วงที่ 2 : มิ.ย.-ส.ค.61 จัดสัมมนาย่อยเพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ทุกภาคส่วน, ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และปรับตัวสู่การพัฒนาในชุมชนท่องเที่ยว, ยกระดับมาตรฐาน OTOP รสไทยแท้, พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย “โรงเรียน OTOP”, ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายในการมาท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี และติดตามการประเมินผล

ช่วงที่ 3 : ก.ย.61 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ และจัดแสดงผลงานความสำเร็จและนำ Tourism Platform ซึ่งเป็น BIG Data เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นวัตวิถี

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สักกฉัฐ ศิวะบวร มาเป็นผู้ถ่ายทอด แนวความคิดองค์ความรู้ และกระบวนการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้กับ Blogger ด้านการท่องเที่ยว ชั้นนำของไทย

ที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอด เพื่อกระตุ้น และรณรงค์ ให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ขนาดเล็ก ร่วมสนับสนุน ให้กำลังใจ ชุมชนท่องเที่ยวเกิดใหม่ กว่า 160 ชุมชน และที่สำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชน ทั่วทั้งประเทศได้เห็นความสำคัญ ของการท่องเที่ยวชุมชน นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกัน ต่อไป

ข่าวอื่นๆ คลิก

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น