เปิด “ศูนย์ให้คำแนะนำ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า นโยบายสำคัญในปีนี้ยังมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยจะใช้ศักยภาพของสำนักงานสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับสำนักงานสาขาทั้ง 11 สาขา ให้เป็น “ศูนย์ให้คำแนะนำ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

บสย. เดินแผนปี 61 ดัน SME เข้าถึงสินเชื่อเต็มที่

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยนโยบายและแผนดำเนินงาน ปี 2561 ว่าได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อ ให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อการเข้าถึงสินเชื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าการค้ำประกันสินเชื่อปีนี้ 110,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการใหม่ 99,306 ราย และตั้งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SMEs) เข้าถึงสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 73% ของจำนวนการค้ำประกัน (LG) ทั้งหมด

ธพว. หนุ่นสินเชื่อ SME ใต้ กว่า 15,000 ล้านบาท

ธพว. สนับสนุนสินเชื่อ SME ใต้ ภาพรวมได้ตามเป้ามูลค่ากว่า15,000 ล้านบาท จำนวนประมาณ 12,000 ราย ตอบโจทย์สร้างโอกาสรายย่อย ระบุผลจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเหมาะสม อัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีกลไก บสย.ช่วยค้ำประกัน  ประกาศขานรับนโยบายรัฐบาล ขยายบทบาทด้านการพัฒนา มุ่งสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นแข็งแกร่ง

บสย.ขยายเวลา ค้ำสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ถึง 30 มิ.ย.61

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (24 ต.ค. 60) มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลารับคำขอค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารับคำขอค้ำประกันวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็น สิ้นสุดระยะเวลารับขอค้ำประกันวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ

กสิกรไทย เดินหน้าจับมือ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน

กสิกรไทย เดินหน้าจับมือ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุนต่อเนื่อง เน้นธุรกิจนำเข้า - ส่งออกให้ และธุรกิจท่องเที่ยว โดย บสย. ค้ำประกัน ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ SME สองกลุ่มธุรกิจ 1,500 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้

SME Bank ปล่อยสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

กระทรวงพาณิชย์ ลงนามร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank และธุรกิจแฟรนไชส์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ในธุรกิจแฟรนไชส์ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดธุรกิจ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์