เกษตร อัตราจ้างงานพุ่ง ห่วงเด็กจบใหม่เตะฝุ่น

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยข้อมูลการจ้างงานไตรมาส 2/2560 มีทั้งสิ้น 37.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานภาคเกษตรกรรม รวม 11.6 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ปริมาณน้ำที่เข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาสแรกที่สูงขึ้น จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายกิจกรรมการเกษตรและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

พนักงานโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมรวม 25.9 ล้านคน ลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาที่ลดลง ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง ลดลง 11.8% สาขาอุตสาหกรรม ลดลง 4.2% และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลง 2.7% เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวช้า ประกอบกับมีการใช้หลักการบริหารจัดการแรงงานที่มีอยู่ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต ก่อสร้าง และการให้บริการ ทำให้ความต้องการใช้แรงงานลดลง สอดคล้องกับการสำรวจความต้องการแรงงานของกระทรวงแรงงาน ที่พบว่าความต้องการแรงงานด้านการผลิตต่างๆ ลดลงจาก 4,203 ตำแหน่งในปี 2557 เหลือเพียง 2,709 ตำแหน่งในช่วงกลางปี 2560

สำหรับการว่างงานมี ทั้งสิ้น 4.7 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่อยู่ระดับ 1.1% โดยผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนทรงตัวเท่ากับปีที่แล้ว ขณะที่ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเพิ่มขึ้น 24.1% เนื่องจากเป็นช่วงจบการศึกษาและแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งกว่า 39% จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีการว่างงานสูงในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 และจะลดลงในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2556-2559 แรงงานกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเฉลี่ยว่างงานประมาณ 1.4 แสนคนในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 แสนคนในปี 2559 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 2.2 แสนคนในครึ่งปีแรก 2560 เนื่องจากปัญหาความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงาน และวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งตลาดแรงงานยังรอการฟื้นตัวที่ชัดเจนของการลงทุน

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ