บสย. เดินแผนปี 61 ดัน SME เข้าถึงสินเชื่อเต็มที่

สินเชื่อ

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยนโยบายและแผนดำเนินงาน ปี 2561 ว่าได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อ ให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อการเข้าถึงสินเชื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าการค้ำประกันสินเชื่อปีนี้ 110,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการใหม่ 99,306 ราย และตั้งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SMEs) เข้าถึงสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 73% ของจำนวนการค้ำประกัน (LG) ทั้งหมด

กรอบแผนงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.การสนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุนและมีความเข้มแข็งทางการเงิน 2.เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว 3.ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 4.สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy (DE)

สำหรับปีนี้ บสย.จะเร่งผลักดัน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ต่อเนื่องระยะที่ 3 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ให้ทันภายในไตรมาส 2 รวมทั้งผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS7 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล โดยจะเร่งนำเสนอกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีพิจารณา คาดว่าจะเปิดตัวได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีบทบาทสำคัญต่อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ เฉพาะ อย่างยิ่งโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs รายย่อย โดยในปี 2560 มีผู้ได้รับสินเชื่อและ ค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 มากกว่า 1 แสนราย

         นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าสัดส่วนการ ค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม Micro ไม่น้อยกว่า 73% ของจำนวนรายการ (LG) ทั้งหมด เพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยและการ ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย สามารถกระจายความ ช่วยเหลือได้ทั่วถึง สอดคล้องกับจำนวน SMEs ทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น เป็น 3 ล้านราย ในปัจจุบัน

         ล่าสุด บสย. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ Single Guarantee Limit สำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ เข้าร่วมโครงการ Micro Entrepreneurs (SGL Micro) กำหนดกรอบวงเงินค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ต่อราย รวมทุกโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs รวมทุกสถาบันการเงิน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย เพื่อให้วงเงินค้ำประกันกระจายไปสู่ ผู้ประกอบการรายย่อยให้มากที่สุด

         โดย Micro Entrepreneurs เป็นโครงการตามมาตรการรัฐบาลเปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ได้รับอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อจากรัฐบาล 5,000 ล้านบาท ในปี 2559 รัฐบาลมีมติให้ ดำเนินโครงการต่อเนื่องในเฟส 2 และอนุมัติ วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 13,500 ล้านบาท และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ