กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร Genius Academy รุ่น 2

Genius Academy

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร Genius Academy รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นอัจฉริยะ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งผลักดันผู้ประกอบการ 150 ราย ที่มีประสบการณ์และผ่านการดำเนินธุรกิจแล้วระดับหนึ่งเข้ารับการฝึกอบรม กับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เติมเต็มความฝันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล                      ภายใต้แนวคิด “150 Days to Dream : 150 วัน ปั้นฝัน สู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ”

คุณพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลหรือ โครงการ Genius Academy ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมุ่งหวังให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพได้รับองค์ความรู้จนเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง และมีความพร้อมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สู่ตลาดสากล ซึ่งจากสถิติของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่ามูลค่า GDP ของ SMEs ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ขยายตัวได 5.3%

นับเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 8 ไตรมาส (ตั้งแต่ 2559 – 2560) ซึ่งสอดคลอง กับ GDP ของประเทศในไตรมาส 3 (2560) ที่สามารถขยายตัวไดถึง 4.3% โดยมีสัดสวน GDP ของ SMEs ต่อ GDP ของประเทศ 42.6% เป็นมูลค่ากวา 1.62 ลานลานบาท จึงเป็นสัดส่วนใหญ่ที่จะนำพาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เติบโตและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาโครงการ Genius Academy ในซีซั่นแรกถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถ พัฒนาศักยภาพและธุรกิจของผู้ประกอบการมากกว่า 100 ราย

สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ส่วนในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการขึ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีผู้สนใจให้การตอบรับเป็นอย่างดีและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้พิจารณา คัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครจากจ านวนทั้งสิ้น 549 ราย ให้เหลือเพียง 150 ราย โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบมา               เพื่อสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจ มีการให้ค าปรึกษาแนะนำและการอบรม

นำทีมการสอนโดยอัจฉริยะโค้ชของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เช่น การตลาด การค้นหา DNA สินค้า และผู้ประกอบการ การออกแบบสินค้า การวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เป็นต้น มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทำเวิร์คช็อป ซึ่งมีกลุ่มพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปั้นอัจฉริยะทางธุรกิจให้เป็นจริงได้ ภายใต้แนวคิด “150 Days to Dream : 150 วัน ปั้นฝัน สู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

โดยโครงการนี้ใช้วิธีการให้คำปรึกษาแนะนำและการอบรมทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน รวมจำนวนวันเรียนในห้องเรียนทั้งสิ้น 20 วัน มีเนื้อหาที่เข้มข้นและเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างชาญฉลาด และสามารถรับมือได้ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ของโลกธุรกิจ สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ คณะกรรมการฯจะพิจารณาจากคะแนนในการทำข้อสอบ รูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติสำคัญของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยคาดหวังว่าเมื่อจบโครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 5 ประการ คือ 1.Dream มีความฝัน 2.Believe in yourself มีความเชื่อในตัวเอง 3.Inspiration มีแรงบันดาลใจ 4.Passion มีความรักและกระตือรือร้นในสิ่งที่ทำ 5.Action พร้อมที่จะลงมือทำทั้งนี้ หลักการ 150 วัน ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะเกิดจากความคิดที่ว่าหลายครั้งที่ผู้ประกอบการมักเข้าอบรมในหลายหลักสูตร แต่นำกลับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองค่อนข้างลำบาก เพราะไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยพี่เลี้ยง หรือโค้ชช่วยกันดูแลจนถึงปลายทางความสำเร็จ

 ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาวิสัยทัศน์ และการเรียนในเชิงลึกระดับจิตวิญญาณด้วยกระบวนการเรียนรู้ในระยะสั้น เพื่อย่นระยะเวลาในการทดลองและลองผิดลองถูกในการท าธุรกิจ เพื่อให้ส าเร็จและสามารถสร้างธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  กรกฎาคม 2561  

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ