ทุเรียนมาแรง!“สถาบันอาหาร” มอบตราการันตี โปรโมทออนไลน์   

จากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในการขยายตลาดเบื้องต้น พบว่าจังหวัดจันทบุรี มีมูลค่าการขายส่งผลไม้สูงถึง 3 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งหากรวมมูลค่าเพิ่มจากการทำตลาดแล้วจะสูงถึง 2 แสนล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเครื่องหมาย “ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยม” หรือ ECF เพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานส่งออก มีผู้ประกอบการผ่านการคัดสรร 11 ราย รวม 16 ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนแปรรูปมาแรงคว้าไป 8 ผลิตภัณฑ์ หนุนสมาชิกคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูป พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี และตราด) ให้พัฒนาตนเองทั้งด้านการผลิตและการตลาด ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

 ยุพรัตน์ ศตวิริยะ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าพิธีมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

“คลัสเตอร์แปรรูปผลไม้คุณภาพชายฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมาตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่ม ในปัจจุบันมีสมาชิก 24 กิจการ มีทั้งวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการระดมความคิดเห็นจนเกิดเป็นกิจกรรมในวันนี้เป้าหมายโดยรวมของโครงการก็เพื่อเพิ่มผลิตภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายในภาพรวมให้สมาชิกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 จากปีที่ผ่านมา” 

 

อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าสถาบันอาหาร ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้ร่วมกับสมาชิกคลัสเตอร์ระดมความคิด กับผู้เชี่ยวชาญจากภาคมหาวิทยาลัย และวงการอาหาร จัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยมขึ้น  มีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัครผู้ส่งสินค้าเข้าคัดสรรต้องเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์กลุ่มแปรรูปผลไม้คุณภาพชายฝั่งตะวันออก ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร ต้องใช้วัตถุดิบหลักเป็นผลไม้หรือพืชท้องถิ่นคุณภาพดีที่มีแหล่งเพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ กระบวนการผลิตสินค้าต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน หรือได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามที่กฎหมายกำหนด  จำแนกผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาคัดสรร เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป และเครื่องดื่มโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านการผลิต ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดและเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์

การพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยม ในปี 2560 นี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สมาคมเชฟประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาหาร และผู้แทนจากสื่อสังคมออนไลน์ด้านอาหาร เป็นต้น

สำหรับผลการรับสมัครในปี 2560 นี้ มีผู้ประกอบการ 16 ราย ส่งสินค้าเข้าคัดสรรทั้งสิ้นจำนวน  53 ผลิตภัณฑ์ มีสินค้าที่ผ่านการคัดสรรว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับดีเยี่ยมจำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการรวม  11 ราย ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองอบกรอบตราแม่ลี้, ทุเรียนทอดตราป้าแกลบ, ทุเรียนกวน ทุเรียนสุกกรอบตราจ๊าบ, ทุเรียนฟรีซดรายตรา Fruitural, กล้วยหอมทองอบกรอบ ทุเรียนอบกรอบ ขนุนทองประเสริฐอบกรอบตราฟรุ๊ตคิง, ทุเรียนอบกรอบ ขนุนอบกรอบตรา KTV,  ทุเรียนอบกรอบ ฟรีซดราย ตราบีฟรุ๊ต, น้ำสำรองผสมดอกคำฝอย ตราต้นตำรับ, น้ำมังคุดสูตร Extra สูตร Balance ตรา Xanberry, น้ำมังคุดสูตร 33% ตราไทยสโนว์ และเนื้อลูกสำรองชนิดแห้งพร้อมชงดื่ม ตรา J House

 โดยผู้ที่ได้รับการคัดสรร สามารถนำเครื่องหมาย “ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปคุณภาพระดับเยี่ยม” ไปติดที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรเท่านั้น มีอายุการนำไปใช้ในระยะเวลา 1 ปี โดยทางสถาบันอาหารจะนำเครื่องหมายดังกล่าวประชาสัมพันธ์สู่สื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆ และที่ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยด้วย

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น