พพ. ช่วยออกเงินแสน!! หนุน SME เกษตร ติดตั้ง “โดมอบแห้งแสงอาทิตย์”

เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยนับเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่มีการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร โดยมีผลิตภัณฑ์อบแห้งหลากหลายชนิด ทั้งที่วางจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก

สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงมีโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) โดยในปี 2560 ได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกร มีการใช้พลังงานทดแทน และกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และสามารถลดต้นทุนการผลิตในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามแผนงาน พพ.ได้กำหนดพื้นที่รวมในการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน รวม 5,000 ตร.ม.

วิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง พพ.จะเป็นพิจารณาให้เงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนที่สมัครขอรับการสนับสนุนเพื่อที่จะสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 35% ของเงินลงทุนตามแบบมาตรฐาน ที่ พพ.กำหนดไว้ 3 แบบด้วยกัน ประกอบด้วย

แบบ พพ.1 ซึ่งมีขนาด 6×8.2 ตร.ม.จะได้รับเงินสนับสนุน 125,700 บาท

แบบ พพ.2 มีขนาด 8×12.4 ตร.ม.จะได้รับเงินสนับสนุน 253,450 บาท

แบบ พพ.3 มีขนาด 8×20.8 ตร.ม.จะได้รับเงินสนับสนุน 425,150 บาท


       

การดำเนินงานโครงการนี้ ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ จากการที่มีผู้ประกอบการในกลุ่ม SME และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2559 แล้วมีจำนวน 171 ราย หรือคิดเป็นพื้นที่ 21,182 ตารางเมตร ทั้งนี้ยังมีแผนงานเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการติดตั้งให้ได้ 75,000 ตารางเมตรให้ได้ในปี 2569 โดย พพ.ยังได้วางแผนในการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– สำนักงานพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โทร. 0-2223-0021-9 ต่อ 1390, 1481
– ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.034-259126, 098-7477702 LINE: 0987477702
– เว็บไซต์ www.solardryerdede.com หรือ facebook: www.facebook.com/SolarDryerDEDE

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ