ตั้งเป้าผู้ค้าตลาดประชารัฐเพิ่ม 3,500 ราย!

ตลาดประชารัฐ

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเผยถึงแนวทางดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ส่วนของกรมฯ รับผิดชอบ ตั้งเป้าเพิ่มผู้ค้า 3,500 ราย แบ่งเป็น ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 2,155 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มตลาดละ 10 ราย ตลาดของดีจังหวัดตั้งเป้าเพิ่ม 200 ราย และตลาด Modern Trade ตั้งเป้าเพิ่มจังหวัดละ 50 ราย

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ภาครัฐจึงได้จัดให้มีโครงการตลาดประชารัฐขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดพื้นที่และเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ และให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market, คนไทยยิ้มได้, ท้องถิ่นสุขใจ, กทม.คืนความสุข, ของดีจังหวัด 76 แห่ง, Modren Trade, ของดีวิถีชุมชน, ตลาดต้องชม, ตลาดวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ปัจจุบันดำเนินการ 2,155 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มผู้ค้าให้ได้ 21,550 ราย หรือเพิ่มตลาดละ 10 ราย นอกจากนี้ยังมีตลาดประชารัฐของดีจังหวัด เป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มผู้ประกอบการให้ได้ 200 ราย ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตั้งเป้าเพิ่มจังหวัดละ 50 ราย รวมเป็น 3,500 รายทั่วประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐได้ ระหว่างวันที่ 10-30 พ.ย.60 เวลา 8.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

โดยมีคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ดังนี้

  1. เป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบแร่แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือนร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
  2. เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย

3.ต้องยื่นทะเบียนในพื้นที่จังหวัด อำเภอของที่ตนอาศัยอยู่จริง

4.ต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดไว้เพียงแห่งเดียว

5.ต้องดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาด รวมทั้งมีสินค้ามาจำหน่ายตามวัน เวลา ที่กำหนด

6.ต้องลงลายมือซื่อรับรองข้อมูล ในแบบคำขอเป็นจริงทุกประการ

7.ต้องยินยอมให้ จนท.ตัดสิทธิ์การลงทะเบียน หากพบข้อมูลไม่เป็นตามความจริง หรือยื่นแบบคำขอมากกว่า 1 แห่ง

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ