ก.พาณิชย์ เปิดสอน 3 อาชีพฟรี

อาชีพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างอาชีพ (ส่วนกลาง) ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรม 3 หลักสูตร เสริมสร้างทักษะวิชาชีพหลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ ร้านเสริมสวยมืออาชีพ และแม่บ้านมืออาชีพ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ว่างงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับการดำเนินธุรกิจให้มีการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักวิชาการสมัยใหม่ที่สามารถแสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างเท่าเทียมกัน

หลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ กรมฯ ได้ต่อยอดการพัฒนาทักษะของผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับการฝึกฝนอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลที่มีทักษะด้านการทำอาหาร กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการเพิ่มความรู้ด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารแบบง่ายๆ ให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับธุรกิจร้านอาหารตามหลักการดำเนินธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การคิดต้นทุน การบริหารจัดการ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

    สำหรับหลักสูตรร้านเสริมสวยมืออาชีพ ได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สถาบันการเสริมสวยชื่อดังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร้านเสริมสวยถือเป็นธุรกิจที่อยู่คู่ชุมชนและคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยกรมฯ จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พื้นฐานความรู้ด้านการเสริมสวย การบริหารจัดการร้านเสริมสวย เทคนิคการออกแบบที่ทันสมัย การดูแลรักษาเครื่องมือและสุขอนามัย รวมถึงเรียนรู้กรณีศึกษา (Best Practice) จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำทักษะไปสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป

    นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแม่บ้านมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงานจริง เช่น หลักมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในงานบริการ หลักการและวิธีดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ การเรียนรู้อุปกรณ์และน้ำยาสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวประเภทต่างๆ ด้านสุขอนามัยในที่ทำงาน เป็นต้น ผู้เข้ารับการพัฒนาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสมัครเข้าเป็นพนักงานประจำของโรงแรมจากสมาคมโรงแรมไทยหรือธุรกิจอื่นที่ต้องการแม่บ้านที่มีคุณภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างอิสระได้

    ผู้สนใจ ติดต่อได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0- 2547- 5970 สายด่วน 1570

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ