หน่วยงาน(รัฐ)ไหน ช่วย SMEs ได้บ้าง?

หลายคนขาดความรู้ เกิดปัญหาขณะดำเนินธุรกิจ จะการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดได้อย่างไร แล้วถ้าอยากส่งออกต้องทำอย่างไร ปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ รัฐบาลจึงมีหน่วยงานคอยช่วยเหลือไปดูกันว่ามีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องการธุรกิจ SMEs บ้าง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

พัฒนาสินค้าและตลาด OTOP จัดกิจกรรมทางการตลาดสนับสนุน SME ให้ไปลงทุนในต่างประเทศ สายด่วน 1169  www.ditp.go.th

กรมการค้าภายใน

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรการทางการค้าประเทศต่าง ๆ สำหรับธุรกิจส่งออก สายด่วน 1385  http://www.dit.go.th

ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC)

ส่งเสริม สนับสนุน แบะพัฒนาอุตสาหกรรม SME ภายในประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โทรศัพท์ 02-202-4426-7 http://boc.dip.go.th

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริหารอุตสาหกรรม เกษตร และการเงิน เพื่อยื่นข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล โทรศัพท์ 0-2622-1860-76 www.thaiechamber.org

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

จัดกิจกรรมการตลาดสินค้า และบริการที่ไทยให้มีศักยภาพสู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น
โทรศัพท์ 0-2507-8218 8237 และ8465  www.aec.ditp.go.th

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

องค์การหลังมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 http://www.labour.go.th

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝึกอบรมการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มครองของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1707 ต่อ 918 http://www.dsd.go.th

กรมการจัดหางาน

ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน สายด่วน 1694 http://www.doe.go.th

สำนักงานประกันสังคม

บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ปะกันตน การจัดเก็บงบสมทบ การวินิจฉัยสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย สายด่วน 1506 http://www.sso.go.th

กรมการค้าเจรจาระหว่างประเทศ

เจรจา กฎระเบียบ การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน การเปิดเสรีทางการค้าต่าง ๆ
โทรศัพท์ 02-507-7444  http://www.dtn.go.th

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หนุนผู้ประกอบการจดสิทธิบัตร แนะนำมาต่อยอดสู่ธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา สายด่วน 1368 http://www.ipthailand.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่งเสริมให้มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาศักยภาพของ SME ขนาดย่อม
สายด่วน 1570  http://www.dbd.go.th

กรมสรรพากร

จัดเก็บภาษีจากฐานรายได้การบริโภคภายในประเทศ โทร. 1161 http://www.rd.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้ความรู้ในธุรกิจ SME ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แห่งผลิตอุตสาหกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์:02 202 4414 http://www.dip.go.th

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการข้อมูลทั่วไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสถิติทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โทร. 02-202-4000 และ 3967 http://www.diw.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการโฆษณา ตลอดจนติดตามเฝ้าระวังข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในและต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-590-7000 http://www.fda.moph.go.th

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรับรองคุณภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO9000,ISO14000,OHS,HACCP โทรศัพท์ 0-2202-3300 http://www.tisi.go.th

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หน่วยงานพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
โทรศัพท์ 0 2577 5100 http://www.nimt.or.th

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

องค์กรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และอาหารสู่ระดับสากล
โทรศัพท์ 02- 561-2277  http://www.acfs.go.th

สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งประเทศไทย

พัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามศาสนบัญญัติอิสลาม
โทรศัพท์ 02-218-1053-401 http://www.halal.or.th

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(ITD)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้า การพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศอื่น ๆ
โทรศัพท์ 0-2216-1894-7  www.itd.or.th

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)

ทำวิจัยเชิงนโนบายสาธารณะเพื่อการกำหนดนโยบายระยะยาวอันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
โทรศัพท์ 02-718-5460 http://tdri.or.th

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

หน่วยงานกางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-561-2445 http://www.nrct.go.th

สถาบันอาหาร

สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบเพิ่มมูลค่ากับสินค้าเกษตรและอาหาร โทรศัพท์ 02-886-8088 http://www.nfi.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โทรศัพท์. 02-345-1000 http://www.fti.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สนับสนุนงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ
โทรศัพท์ 02 298 0455 http://www.trf.or.th

ที่มา : bangkokbanksme

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ